OWU2022-08-22T12:22:25+00:00

OWU – Ogólne Warunki Umów
APT Sp. z o.o.

obowiązuje od 18.08.2022

obowiązujące do 18.08.2022 można znaleźć pod linkiem Ogólne Warunki Sprzedaży – Archiwum

APT Service

I. Definicje

 • 1.1. OWU – niniejsze warunki, określające zasady zawierania i realizacji Umów zawieranych pomiędzy APT a Klientem niebędącym Konsumentem.
 • 1.2. APT – APT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Geodetów 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000843512

 • 1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 1.3. prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dąży do zawarcia lub zawarła z APT Umowę
 • 1.4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.5. Quasi-konsument – Klient, będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • 1.6. Umowa – umowa której przedmiotem jest sprzedaż i montaż lub serwisowanie systemów, instalacji lub produktów z asortymentu APT
 • 1.7. Strony – APT i Klient
 • 1.8. Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez Klienta formularz zamówienia, składany APT w formie pisemnej lub dokumentowej
 • 1.9. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • 1.10. Siła wyższa – każde zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, huragan, eksplozję, pożar, strajk, blokadę dróg, epidemię, awarię, utrudnienia w imporcie, braki kadrowe wśród pracowników, złe warunki atmosferyczne i inne zdarzenia siły przyrody, których natężenie odbiega od norm i uniemożliwia realizację Umowy na czas; za wystąpienie Siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa powyżej choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

II. Informacje ogólne

 • 2.1. OWU stosuje się do Umów zawieranych przez APT z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 • 2.2. OWU stanowi integralną część Umów zawieranych przez APT. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWU przed zawarciem Umowy może nastąpić za uprzednią pisemną lub dokumentową zgodą APT pod rygorem nieważności.
 • 2.3. OWU podane są do wiadomości Klienta na stronie internetowej APT pod adresem: https://apts.pl/owu w formie elektronicznej, w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie, przechowywanie i odtwarzanie przez Klienta w zwykłym toku czynności.

 • 2.4. Oświadczenie woli złożone przez Stronę w formie dokumentowej lub ustnej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym przez Stronę w formie pisemnej.
 • 2.5. OWU wiąże Klienta z chwilą zawarcia Umowy.
 • 2.6. W przypadkach kiedy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w odrębnej umowie w formie pisemnej lub dokumentowej, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tejże umowy, a postanowienia OWU obowiązują jedynie w zakresie nieuregulowanym w tejże umowie.

III. Oferty i zamówienia

 • 3.1. W celu złożenia zamówienia przez Klienta APT przedstawia Klientowi ofertę. Ofertę APT wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail, faxem lub przedstawia osobiście.
 • 3.2. Zmiana poszczególnych postanowień oferty może nastąpić za uprzednią zgodą APT.
 • 3.3. Przepisy art. 661 1 – 3 oraz art. 682 kc nie będą miały zastosowania w stosunkach pomiędzy APT a Klientem (tj. przepis o ofertach elektronicznych oraz przepis statuujący pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych zasadę dorozumianego przyjęcia oferty w przypadku braku udzielenia niezwłocznej odpowiedzi).
 • 3.4. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5. poniżej do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zapłaty co najmniej zaliczki na poczet kwot o których mowa w pkt. 4.3. OWU
 • 3.5. W przypadku sprzedaży drobnych towarów (nie stanowiących systemów lub instalacji) zawarcie Umowy jest możliwe również przez przyjęcie przez Klienta oferty APT z pominięciem Dokumentu Zamówienia. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zapłaty kwoty o której mowa w pkt. 4.4. OWU.
 • 3.6. Klient może przyjąć ofertę APT w dowolny sposób. Klient może w tym celu posłużyć się Dokumentem Zamówienia, który odeśle na adres poczty elektronicznej APT: info@apts.pl. Dokument Zamówienia stanowi potwierdzenie procesu ofertowania i ustaleń Stron. Dokument Zamówienia musi pozostawać zgodny z ostateczną ofertą APT zaakceptowaną przez Klienta.

 • 3.7. Niezwłocznie po przyjęciu oferty Klient zobowiązany jest dostarczyć APT w formie pisemnej/dokumentowej wszystkie niezbędne zgody, zezwolenia, pozwolenia administracyjne, dokumenty techniczne, które są wymagane przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Koszty z tym związanie ponosi Klient. Termin dostarczenia powołanych powyżej dokumentów może ulec zmianie jedynie za pisemną/dokumentową zgodą APT.

IV. Płatności i klauzula zmienności cenowej

 • 4.1. Kwoty stanowiące ceny lub określające wysokość wynagrodzenia APT są kwotami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • 4.2. W związku z realizacją Umowy APT wystawi Klientowi faktury VAT
 • 4.3. Z zastrzeżeniem pkt. 4.4. OWU harmonogram płatności kwot stanowiących ceny lub określających wysokość wynagrodzenia APT, jest ustalany indywidualnie przed zawarciem Umowy.
 • 4.4. W przypadku sprzedaży drobnych towarów (nie stanowiących systemów lub instalacji) kwoty należne APT od Klienta płatne są jednorazowo na podstawie i w terminie wskazanym w wystawionej Klientowi przez APT fakturze VAT.
 • 4.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym APT wskazanym w treści faktury.
 • 4.6. W przypadku nieterminowej zapłaty APT uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek maksymalnych. W przypadku dodatkowych kosztów poniesionych przez APT podczas windykowania należności (np.: koszty firm windykacyjnych, obsługi prawnej, koszty sądowe czy egzekucyjne), kosztami tymi obciążony zostanie Klient.
 • 4.7. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o więcej niż 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia przez APT oferty, APT jest uprawniony do złożenia Klientowi propozycji zawarcia aneksu do Umowy. Aneks będzie przewidywał podwyższenie kwot stanowiących ceny lub określających wysokość wynagrodzenia APT.

V. Terminy realizacji umowy

 • 5.1. Terminy realizacji Umowy zaczynają swój bieg od dnia następującego po dniu zapłaty pierwszej raty o której mowa w pkt. 4.3.a) OWU.
 • 5.2. W przypadku opóźnienia w realizacji warunków Umowy przez Klienta, terminy realizacji Umowy przez APT ulegają każdorazowo wydłużeniu o czas trwania ww. opóźnienia powiększony o 5 dni roboczych. Jednakże jeżeli opóźnienie w realizacji warunków Umowy przez Klienta powoduje, że APT nie może dokonać montażu w planowanym terminie, to termin montażu może ulec przesunięciu na termin wskazany przez APT. APT wskaże pierwszy wolny termin jaki będzie dostępny uwzględniając terminową realizację zobowiązań APT wobec podmiotów innych niż Klient.
 • 5.3. Terminy wykonania Umowy przez APT ulegają każdorazowo wydłużeniu w razie wystąpienia Siły wyższej. APT niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu siły wyższej, jej skutkach oraz o ustąpieniu jej lub jej skutków. W takich przypadkach Termin wykonania przez APT ulegają wydłużeniu o czas trwania Siły wyższej i jej skutków.
 • 5.4. Termin realizacji zamówienia wskazany przez APT jest orientacyjny. APT będzie informować Klienta o każdej zmianie terminu wykonania Umowy. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.

VI. Zasady realizacji umowy, przejście ryzyka, zastrzeżenie prawa własności

 • 6.1. Klient jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko:
  a) zapewnić odpowiednio zadaszone, suche i obszerne pomieszczenie do składowania dostarczonych przez APT towarów przed ich montażem,
  b) zapewnić odpowiednią ilość czasu (przestój całego lub części zakładu Klienta) oraz dostęp do miejsca w którym ma nastąpić montaż towaru,
 • 6.2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Klienta.
 • 6.3. W przypadku gdy dostarczenie lub montaż towaru jest niemożliwe z przyczyn zależnych od Klienta, APT wzywa Klienta do usunięcia tych przeszkód w terminie 3 dni roboczych. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta, z chwilą bezskutecznego upływu tak wyznaczonego terminu.
 • 6.4. W przypadku, gdy Umowa nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Klienta, APT zastrzega możliwość naliczania dodatkowych kosztów związanych m.in. z przechowywaniem przedmiotu zamówienia, kosztami ubezpieczenia oraz innymi niezbędnymi wydatkami.
 • 6.5. Do momentu zapłaty wszystkich kwot wskazanych w pkt. 4.3. OWU przedmiot zamówienia pozostaje własnością APT. APT zastrzega, że prawo własności towaru przejdzie na Klienta dopiero w momencie zapłaty całości kwot wskazanych w pkt. 4.3. OWU na rzecz APT.
 • 6.6. Klient zobowiązuje się poinformować Podmioty danych osobowych – wskazane w pkt. 1. Załącznika nr II do OWU o treści tego Załącznika. Klient zobowiązuje się zwolnić APT z odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego o którym mowa w Artykułach 13 i 14 RODO.

VII. Odpowiedzialność

 • 7.1. Odpowiedzialność APT wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • 7.2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy spowodowanych przez Siłę wyższą.
 • 7.3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) APT za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.
 • 7.4. APT nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy przewozowej. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.

VIII. Odstąpienie od umowy

 • 8.1. APT oraz Quasi-konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 5 Dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 • 8.2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewiedzianego w pkt. 8.1. OWU powyżej, Quasi-konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Celem odstąpienia od umowy Quasi-konsument może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem _______________ jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 8.3. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeżeli Stronom nie uda się zawrzeć aneksu o którym mowa w pkt. 4.7. OWU. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 2 miesiące od dnia wystąpienia przez APT do Klienta z propozycją zawarcia aneksu do Umowy.

IX. Gwarancja i zasady eksploatacji

 • 9.1. Warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr 1 do OWU.
 • 9.2. Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń będących przedmiotem Umowy są określone w dokumentacji DTR, która jest przekazywana Klientowi po zakończeniu montażu.
 • 9.3. APT rekomenduje dokonanie pierwszego płatnego przeglądu niezwłocznie po upływie okresu gwarancyjnego.

X. Klauzula poufności

 • 10.1. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku lub przy współpracy gospodarczej z APT, a które to informacje nie są powszechnie dostępne (dalej Informacje Poufne).
 • 10.2. Ilekroć w OWU mowa jest o Informacjach Poufnych, należy przez to rozumieć: wszystkie dokumenty, informacje handlowe, techniczne, know-how o technicznym, handlowym, finansowym, prawnym i każdym innym charakterze, materiały, produkty, prototypy, próbki, części, odpowiednie materiały software, narzędzia, graficzne komunikaty, specyfikacje, instrukcje obsługi, rysunki, elektroniczne i inne informacje związane z działalnością APT, ujawnione lub przedłożone Klientowi ustnie, na piśmie, przez inne media lub w jakikolwiek inny sposób, chyba że APT w sposób wyraźny wskazał, iż określone informacje lub dane nie stanowią Informacji Poufnych. W przypadku braku takiego wskazania Strony zgodnie uznają, iż opisane wyżej informacje, dane, materiały i inne są Informacjami Poufnymi objętymi ochroną zgodnie z OWU oraz przepisami prawa. Informacjami Poufnymi są również wszelkie informacje, bez względu na ich formę, które stanowią część, opracowanie, skrót, opis, wyciąg lub inną podobną formułę, przygotowaną na podstawie Informacji Poufnych.

 • 10.3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych dotyczy wszelkich informacji, niezależnie od tego czy Klient powziął je bezpośrednio od APT czy pośrednio od pracowników, przedstawicieli, osób współpracujących z APT, a także od osób trzecich.
 • 10.4. Udostępnienie osobie trzeciej jakichkolwiek Informacji Poufnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody APT, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 10.5 OWU poniżej.
 • 10.5. Obowiązek zachowania klauzuli poufności nie dotyczy: a) Informacji Poufnych, które były znane Klientowi przed złożeniem oferty przez APT lub stały się Klientowi znane w trakcie trwania Umowy w inny sposób aniżeli naruszenie obowiązku zachowania klauzuli poufności, b) obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych wynikającego z zastosowania przepisów prawa.
 • 10.6. Klient zobowiązany jest do podjęcia działań, przy zachowaniu należytej staranności, w celu utrzymania poufności Informacji Poufnych. W szczególności Klient zobowiązuje się przekazywać Informacje Poufne tylko tym swoim pracownikom bądź innym osobom działającym w jego imieniu lub na jego rzecz dla których znajomość Informacji Poufnych jest niezbędna do zawarcia i realizacji Umowy. Klient zobowiązuje się zapewnić, że osoby te będą przestrzegały warunków niniejszej Umowy tak samo, jak gdyby była ona bezpośrednio wiążąca w stosunku do nich. W tym celu Klient doprowadzi do zawarcia z tymi osobami odpowiednich umów. Klient odpowiada wobec APT solidarnie za każde naruszenie poufności Informacji Poufnych przez którąkolwiek z ww. osób której ujawniono Informacje Poufne, tak samo jak za własne naruszenie warunków niniejszej Umowy.
 • 10.7. Obowiązek zachowania klauzuli poufności wiąże Strony zarówno w okresie trwania Umowy, jej realizacji jak i po zakończeniu współpracy przez Strony.

XI. Postanowienia końcowe

 • 11.1. Z zastrzeżeniem pkt. 11.4. poniżej w sprawach nieuregulowanych OWU stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 • 11.2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z Umowy zawartej z APT, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności  nie pozbawia Quasi-konsumentów uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.
 • 11.3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby APT. Postanowienie to nie dotyczy Quasi-konsumentów.
 • 11.4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw Quasi-konsumentów do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.
 • 11.5. APT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w OWU w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści OWU do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania OWU do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji Umowy przez APT. Zmiana treści Załącznika nr II nie stanowi zmiany OWU. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez APT zmian w OWU, będę realizowane zgodnie z brzmieniem OWU obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba, że Klient wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nimi Umowy nowej wersji OWU albo wprowadzenie zmian w OWU wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Logo APTS drugorzędne

branże

nawias spinający branże w których działa firma APT
system gaszenia iskier

Nasza oferta skierowana jest dla przemysłu drzewnegoprzemysł drzewny

Zastosowanie naszych systemów w branży meblarskiej to ekonomiczna koniecznośćprzemysł meblarski

system odpylania

Nasza oferta skierowana jest dla przemysłu drzewnegoprzemysł drzewny

Oferujemy nasze usługi dla przemysłu tartacznegoprzemysł tartaczny

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje
o naszym systemie gaszenia iskier, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

za pomocą formularza
lub telefonicznie:

692 945 828

[contact-form-7 id="6" title="Formularz 1"]

system gaszenia iskier

system gaszenia iskier
system gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier dba o bezpieczeństwo Twojego zakładu produkcyjnego. Jego zadanie polega na wykrywaniu iskier oraz ich neutralizacji, tak aby nie dostały się do elementów systemu zagrożonych wybuchem pyłu lub pożarem. Do takich komponentów zaliczamy silosy, czy filtry odpylające. Każdy system wykrywania i gaszenia iskier, który montujemy, wyposażony jest w bardzo czułe detektory iskier, które bez przerwy monitorują system odpylania. Wyłapanie pojawiającej się iskry zajmuje czujnikom ułamki sekund. Po wykryciu zagrożenia, system wykrywania iskier automatycznie rozpoczyna gaszenie, które zazwyczaj trwa kilka sekund. Po zakończeniu akcji gaśniczej, cały system gaszenia iskier ponownie wraca do normalnego trybu pracy. Dowiedz się więcej o naszych systemach.

system odpylania

Stacjonarny system odpylania
system odpylania

System odpylania przemysłowego ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie pracowników oraz zapewniać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Specjalizujemy się w dostarczaniu instalacji odpylających dla firm z branży drzewnej. Oferujemy kompleksową usługę stworzenia kompletnego systemu odpylania obejmującą ustalenie najlepszych punktów odbioru trocin i zanieczyszczeń, dobór jednostki odpylającej o odpowiedniej mocy, projekt całej inwestycji oraz dobór materiałów. Realizację projektu przeprowadzamy w oparciu o najwyższe standardy oraz normy bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o naszych systemach odpylania.

ostatnie newsy

Wentylatory przemysłowe

9 listopada, 2020|APTS|

Wentylatory przemysłowe to podstawowe urządzenia, które przeznaczone są do transportu pneumatycznego pyłów, trocin i wiórów drzewnych. Wentylatory znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle drzewnym, choć mogą być wykorzystywane także w wielu innych gałęziach gospodarki. Standardowo wentylator składa się ze stalowej, spawanej obudowy, wirnika, podstawy silnika oraz ramy nośnej z [...]

Oferta specjalna na elementy rurowe oraz wentylatory

19 października, 2020|APTS|

-10% na elementy rurowe. Dodatkowo przy zakupie elementów rurowych pomagamy przy doborze odpowiedniego wentylatora. APT Service to profesjonalny dostawca rozwiązań z zakresu systemów odpylania oraz gaszenia iskier dla branży drzewnej. Projektujemy, montujemy i serwisujemy odciągi trocin oraz cyklony odpylające na terenie całego kraju. W naszej ofercie znajduje się także [...]

Odciąg trocin

14 sierpnia, 2020|APTS|

Odciąg trocin to podstawowy element wyposażenia każdego zakładu z branży drzewnej, a w szczególności stolarni oraz tartaków. Odciąg trocin ma za zadanie przede wszystkim odprowadzać wióry, trociny i pył z pracujących w zakładzie maszyn. Sercem każdej instalacji jest aparat filtrujący zwany po prostu filtrem. W przypadku mniejszych stolarni można [...]

Przejdź do góry