Ogólne Warunki Sprzedaży Archiwum2022-08-22T12:23:59+00:00

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży
Archiwum

obowiązujące do 18.08.2022

POBIERZ OWS

APT Service

I. Informacje ogólne

 • 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) normują zasady dotyczące świadczenia usług w zakresie realizacji umów sprzedaży systemów i produktów, dostawy, montażu oraz serwisowania przez firmę APT Service Group sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Geodetów 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000941365 zwaną dalej Sprzedawcą na rzecz innych podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zwanych dalej Kupującymi. Zwanych łącznie Stronami.
 • 2. Ilekroć w OWS mówi się o umowie sprzedaży należy przez to rozumieć zamówienie złożone przez Kupującego w postaci formularza zamówieniowego udostępnionego Kupującemu przez Sprzedającego.
 • 3. OWS stanowi integralną część do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić za uprzednią pisemną/dokumentową zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 • 4. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.apts.pl w formie elektronicznej, w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie, przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego.
 • 5. Oświadczenie woli złożone przez Stronę w formie dokumentowej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym przez Stronę w formie pisemnej.
 • 6. Zawarcie umowy sprzedaży stanowi akceptację niniejszych OWS.
 • 7. W przypadkach kiedy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w odrębnej umowie w formie pisemnej lub dokumentowej, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tejże umowy, a postanowienia OWS obowiązują jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 • 8. OWS wiąże Kupującego z chwilą założenia przez niego zamówienia lub/i zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej lub dokumentowej.

II. Zamówienia

 • 1. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego Sprzedający przedstawia Kupującemu ofertę. Ofertę Sprzedający wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail, faxem lub przedstawia osobiście.
 • 2. Zmiana poszczególnych postanowień oferty może nastąpić za uprzednią pisemną lub dokumentową zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 • 3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest pisemne, dokumentowe (e-mail), telefoniczne potwierdzenie oferty sprzedaży przez Kupującego oraz wypełnienie i odesłanie w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) podpisanego (wraz z pieczątką) formularza zamówienia, stanowiącego złożenie zamówienia przez Kupującego.
 • 4. Oferta Sprzedawcy wiąże Kupującego z chwilą spełnienia warunków określonych w II pkt. 3 z zastrzeżeniem II pkt. 5.

 • 5. Sprzedający zastrzega, że dopuszcza możliwość złożenia zamówienia przez Kupującego telefonicznie, osobiście, dokumentowo (e-mail) bez konieczności odsyłania podpisanego formularza zamówienia w przypadku sprzedaży drobnych towarów (nie dotyczy sprzedaży systemów i instalacji).

 • 6. Formularz zamówienia Sprzedający przesyła w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną, fax do Kupującego.

 • 7. Formularz zamówienia Kupujący odsyła na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: info@apts.pl

 • 8. Kupujący łącznie z formularzem zamówienia zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej/dokumentowej wszystkie niezbędne zgody, zezwolenia, pozwolenia administracyjne, dokumenty techniczne, które są wymagane przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Koszty z tym związanie ponosi Kupujący. Termin dostarczenia powołanych powyżej dokumentów może ulec zmianie jedynie za pisemną/dokumentową zgodą Sprzedającego.

 • 9. Po przyjęciu zamówienia w postaci formularza zamówieniowego Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem jego zamówienia. Brak potwierdzenia nie stanowi nieważności zamówienia złożonego w formie formularza zamówieniowego.

 • 10. Zamówienie stanowi potwierdzenie procesu ofertowania i ustaleń Stron. Brak jest możliwości wprowadzania zmian i zastrzeżeń. Zamówienie pozostaje tożsame z ofertą zaakceptowaną przez Kupującego.

 • 11. Sprzedający zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Sprzedający zobowiązany jest poinformować o odmowie Kupującego telefonicznie, pisemnie lub mailowo.

 • 12. Anulowanie zamówienia jest możliwe w całości lub częściowo tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym/dokumentowym ustaleniu warunków anulowania zamówienia i za zgodą Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta rzeczywistymi kosztami, które powstały w wyniku anulowania zamówienia, jednak nie większymi niż samo zamówienie.

 • 13. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia nie będzie uwzględniana. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całej wartości zamówienia i ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.

 • 14. Kupujący zobowiązany jest zapewnić wymaganą ilość czasu oraz wystarczający dostęp do miejsca wykonania umowy sprzedaży. Koszty dodatkowe, które powstają w wyniku utrudnionego dostępu do wykonania usługi ponosi Kupujący.

 • 15. W przypadku, gdy umowa sprzedaży nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający zastrzega możliwość naliczania dodatkowych kosztów związanych m.in. ze składowaniem zamówienia, kosztami ubezpieczenia oraz innymi niezbędnymi wydatkami.

III. Terminy

 • 1. Uzgodnione pierwotnie terminy wykonania zamówienia ulegają zmianie – o czas wskazany przez Sprzedającego – w przypadku niewykonania w całości lub w części warunków OWS przez Kupującego, a w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci w terminie kwot wskazanych w IV pkt. 3.

 • 2. Termin wykonania zamówienia wskazany przez Sprzedającego jest orientacyjny. Sprzedający zastrzega informować Kupującego o każdej zmianie terminu wykonania umowy.

 • 3. Termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu o czas niezależnych od Sprzedającego zdarzeń, które powodują lub mogą spowodować opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Sprzedający poinformuje Kupującego o tych zdarzeniach. W takich przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy ulegnie wydłużeniu o czas trwania tych zdarzeń i ich skutków.

IV. Cena, płatności i klauzula zmienności cenowej

 • 1. Ceny podawane przez APT Service sp. z o.o. sp. k. są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • 2. Za wykonaną usługę Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.

 • 3. Ostateczną kwotę przedmiotu zamówienia Kupujący zapłaci w trzech ratach. Płatność pierwszej raty nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienia w formie określonej w niniejszych OWS w wysokości 30 % wartości brutto zamówienia. Płatność drugiej raty nastąpi w terminie do 7 dni przed dostawą zlecenia w wysokości 60 % wartości brutto zamówienia. Płatność trzeciej raty nastąpi w terminie do 14 dni po zrealizowaniu zamówienia w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia.

 • 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 • 5. Wpłat należy dokonywać na numer konta:

  APT Service sp. z o.o. sp. k.
  15 1020 4144 0000 6502 0242 6948
  PKOBP Oddział 1 w Nowym Tomyślu

 • 6. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminów płatności określonych w IV pkt. 3 niniejszych OWS.
 • 7. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie liczone są do dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę podczas windykowania należności (np.: koszty firm windykacyjnych, obsługi prawnej, koszty sądowe czy egzekucyjne), kosztami tymi obciążony zostanie Kupujący.

 • 8. Sprzedający zastrzega możliwość wstrzymania wykonania przedmiotu umowy sprzedaży dla Kupującego w sytuacji powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych rat określonych w IV pkt. 3 niniejszych OWS.

 • 9. Z uwagi na wysoką zmienność cenową na rynku (niezależną od Sprzedającego) Strony oświadczają, że w przypadku, gdy pomiędzy datą zawarcia umowy sprzedaży, a datą dostawy towaru dojdzie do znacznego wzrostu cen surowców albo materiałów lub kosztów robocizny, znaczącej zmiany kursu walut Sprzedający będzie miał prawo do podwyższenia ceny towaru uzgodnionej pomiędzy Stronami. Sprzedający na wezwanie Kupującego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów uzasadniających zmianę ceny wpływającej na wartość całego zamówienia, a Kupujący zobowiązany jest różnicę w cenie zapłacić.

V. Zastrzeżenie prawa własności i inne zabezpieczenia, ryzyko

 • 1. Do momentu zapłaty całości wynagrodzenia przedmiot zamówienia pozostaje własnością Sprzedającego. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (art. 589 kodeksu cywilnego).
 • 2. Zastrzegamy sobie prawo własności oraz prawa autorskie do dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Klientom przy zawieraniu umowy (m.in. rycin, rysunków, kalkulacji, parametrów, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym). Dokumenty przeznaczone są jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedającego.

 • 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, chyba że określono je wcześniej jako ostateczne i wiążące.
 • 4. Postanowienia niniejszych OWS mają charakter rozłączny, a uznanie jakiegokolwiek postanowienia za nieważne lub bezskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność innych postanowień. W przypadkach nieważności postanowień OWS zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Odpowiedzialność

 • 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wykonane umyślnie lub z niedbalstwa pracowników. Odpowiedzialność obejmuje tylko szkodę rzeczywistą.
 • 2. Sprzedający ma prawo do dochodzenia od Kupującego na zasadach ogólnych odszkodowania od szkody wyrządzonej na skutek niewywiązania się przez Kupującego z postanowień umowy sprzedaży i OWS.
 • 3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowanych przez siłę wyższą.
 • 4. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, blokadę dróg, epidemię, awarię, utrudnienia w imporcie, braki kadrowe wśród pracowników, złe warunki atmosferyczne i inne zdarzenia siły przyrody, których natężenie odbiega od norm i uniemożliwia realizację zamówienia na czas. Ustalenie kolejnego terminu realizacji zamówienia musi zostać zaakceptowane w drodze pisemnej/dokumentowej przez APT Service sp. z o.o. sp. k. i Klienta.

 • 5. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia przez Sprzedającego tego Przedmiotu do dyspozycji Kupującego.

 • 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotu umowy dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

 • 7. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy przewozowej.

 • 8. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru (Kupującemu lub firmie przewozowej).

VII. Gwarancja

 • 1. APT Service sp. z o.o. sp. k. udziela 12 miesięcznej gwarancji swoim Kupującym na sprzedane towary i usługi pod warunkiem, , że towar używany i przechowywany jest właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, chyba, że Szczegółowe Warunki Gwarancji mówią inaczej.
 • 2. Okres gwarancji obowiązuje od daty przesłania faktury końcowej do Klienta.

 • 3. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego lub dokumentowego (e-mail) – pod rygorem nieważności – zawiadomienia Sprzedającego o zaistniałych w okresie gwarancji wadach w terminie 3 dni, licząc od dnia ich ujawnienia lub dostawy przedmiotu umowy. Przekroczenie tego terminu zwalniać będzie Sprzedającego z obowiązków gwarancyjnych.

 • 4. Wady i uszkodzenia ujawnione w czasie gwarancji będą usuwane w terminie 96 godzin od daty zawiadomienia o ujawnieniu wady i przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej dowodem zakupu. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub podzespołów niezbędnych do wykonania naprawy wydłuża się o czas sprowadzenia tych zespołów.

 • 5. Pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji Kupujący jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich wskazówek i zaleceń Sprzedającego związanych z eksploatację urządzenia od daty wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

 • 6. Gwarancja dotyczy jedynie wad tkwiących w przedmiocie umowy/zamówienia, a wynikających z wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy/zamówienia.

 • 7. Gwarancja i obowiązki reklamacyjne nie obejmują wad powstałych w wyniku przekazania przez Kupującego, Sprzedającemu niepełnych lub nieprawdziwych informacji na temat stwierdzonych wad.

 • 8. Gwarancja i obowiązki reklamacyjne nie obejmują uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia pomimo stwierdzenia wady, chyba że po wszczęciu postępowania reklamacyjnego Sprzedający wyraźnie wyrazi zgodę na eksploatację urządzenia, przy czym w tym przypadku Kupujący może eksploatować urządzenie tylko w zakresie określonym przez Sprzedającego.

 • 9. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w ramach gwarancji, w tym także koszty dojazdu i koszt transportu urządzeń ponosi Sprzedający.

 • 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do każdorazowego badania zgłaszanych wad i ich przyczyn. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty tego badania obciążać będą Kupującego w wysokości wskazanej przez Sprzedającego.

 • 11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji jest wyłączona w przypadku wad powstałych na skutek:
  a) nieodpowiedniego lub nieprawidłowego przechowywania przedmiotu umowy,
  b) nieodpowiedniego lub nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy,
  c) wadliwego montażu, względnie rozruchu, przedmiotu umowy dokonanego przez Kupującego lub osoby trzecie,
  d) nieprzestrzegania przez Kupującego lub osoby trzecie instrukcji obsługi i konserwacji Przedmiotu umowy,
  e) naturalnego zużycia przedmiotu umowy, jego nieprawidłowej lub niedbałej obsługi,
  f) działania czynników zewnętrznych, w tym w szczególności elektrycznych

 • 12. Strony zgodnie postanawiają, że poza naprawą lub wymianą przedmiotu umowy Sprzedający zwolniony będzie z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu lub osobom trzecim wskutek wadliwości Przedmiotu umowy.

 • 13. Wszelkie uprawnienia z Umowy nie mogą być przenoszone przez Kupującego na rzecz osób trzecich bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Sprzedającego.

 • 14. Własność wadliwych części lub przedmiotu umowy – po ich wymianie – przysługuje Sprzedającemu.

 • 15. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczanych produktów lub wykonanych usług.

 • 16. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty za przedmiot umowy w ustalonych terminach.

 • 17. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji Sprzedający ma prawo naliczyć Klientowi opłatę za dojazd serwisu i wykonanie czynności serwisowych, wg stawek obowiązujących w APT Service sp. z o.o. sp. k.

VIII. Postanowienia końcowe

 • 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 • 2. APT Service sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 • 3. Niniejsze OWS wchodzą w życie w dniu 8 czerwca 2020r. i obowiązują wszystkich Kupujących z zastrzeżeniem I pkt. 1 OWS.

 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS przyjmuje się, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 • 5. Kupujący zobowiązany jest w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu przestrzegać klauzuli poufności. Klauzula poufności dotyczy informacji znanych jedynie Stronom, takich jak informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których Sprzedający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 • 6. Klauzula poufności obejmuje rozpowszechnianie, ujawnianie, wykorzystywanie wszystkich uzyskanych informacji od Sprzedającego. Za wyrządzone szkody z tytułu udostępnienia poufnych informacji Kupujący ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach prawa.

 • 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 • 8. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów sprzedaży.

Logo APTS drugorzędne

branże

nawias spinający branże w których działa firma APT
system gaszenia iskier

Nasza oferta skierowana jest dla przemysłu drzewnegoprzemysł drzewny

Zastosowanie naszych systemów w branży meblarskiej to ekonomiczna koniecznośćprzemysł meblarski

system odpylania

Nasza oferta skierowana jest dla przemysłu drzewnegoprzemysł drzewny

Oferujemy nasze usługi dla przemysłu tartacznegoprzemysł tartaczny

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje
o naszym systemie gaszenia iskier, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

za pomocą formularza
lub telefonicznie:

692 945 828

[contact-form-7 id="6" title="Formularz 1"]

system gaszenia iskier

system gaszenia iskier
system gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier dba o bezpieczeństwo Twojego zakładu produkcyjnego. Jego zadanie polega na wykrywaniu iskier oraz ich neutralizacji, tak aby nie dostały się do elementów systemu zagrożonych wybuchem pyłu lub pożarem. Do takich komponentów zaliczamy silosy, czy filtry odpylające. Każdy system wykrywania i gaszenia iskier, który montujemy, wyposażony jest w bardzo czułe detektory iskier, które bez przerwy monitorują system odpylania. Wyłapanie pojawiającej się iskry zajmuje czujnikom ułamki sekund. Po wykryciu zagrożenia, system wykrywania iskier automatycznie rozpoczyna gaszenie, które zazwyczaj trwa kilka sekund. Po zakończeniu akcji gaśniczej, cały system gaszenia iskier ponownie wraca do normalnego trybu pracy. Dowiedz się więcej o naszych systemach.

system odpylania

Stacjonarny system odpylania
system odpylania

System odpylania przemysłowego ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie pracowników oraz zapewniać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Specjalizujemy się w dostarczaniu instalacji odpylających dla firm z branży drzewnej. Oferujemy kompleksową usługę stworzenia kompletnego systemu odpylania obejmującą ustalenie najlepszych punktów odbioru trocin i zanieczyszczeń, dobór jednostki odpylającej o odpowiedniej mocy, projekt całej inwestycji oraz dobór materiałów. Realizację projektu przeprowadzamy w oparciu o najwyższe standardy oraz normy bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o naszych systemach odpylania.

ostatnie newsy

Wentylatory przemysłowe

9 listopada, 2020|APTS|

Wentylatory przemysłowe to podstawowe urządzenia, które przeznaczone są do transportu pneumatycznego pyłów, trocin i wiórów drzewnych. Wentylatory znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle drzewnym, choć mogą być wykorzystywane także w wielu innych gałęziach gospodarki. Standardowo wentylator składa się ze stalowej, spawanej obudowy, wirnika, podstawy silnika oraz ramy nośnej z [...]

Oferta specjalna na elementy rurowe oraz wentylatory

19 października, 2020|APTS|

-10% na elementy rurowe. Dodatkowo przy zakupie elementów rurowych pomagamy przy doborze odpowiedniego wentylatora. APT Service to profesjonalny dostawca rozwiązań z zakresu systemów odpylania oraz gaszenia iskier dla branży drzewnej. Projektujemy, montujemy i serwisujemy odciągi trocin oraz cyklony odpylające na terenie całego kraju. W naszej ofercie znajduje się także [...]

Odciąg trocin

14 sierpnia, 2020|APTS|

Odciąg trocin to podstawowy element wyposażenia każdego zakładu z branży drzewnej, a w szczególności stolarni oraz tartaków. Odciąg trocin ma za zadanie przede wszystkim odprowadzać wióry, trociny i pył z pracujących w zakładzie maszyn. Sercem każdej instalacji jest aparat filtrujący zwany po prostu filtrem. W przypadku mniejszych stolarni można [...]

Przejdź do góry